ضبط مدیا

تصویری بی نظیر از هر آنچه که مشاهده می کنید داشته باشید
صدایی بدون نویز و شفاف را داشته باشید
ویدیویی خیره کننده از صحنه موردنظر داشته باشید